Mediation

Mediation

Ons kantoor levert niet alleen krachtige ondersteuning bij het procederen ten overstaan van de overheidsrechter en in arbitrages, ook kunt u bij ons terecht wanneer een alternatieve wijze van geschillenbeslechting, zoals mediation, tot de gewenste uitkomst kan leiden. Bij een mediation wordt een zakelijk conflict door partijen zelf opgelost via bemiddeling door een onafhankelijke mediator die rekening houdt met de wederzijdse belangen.

Een mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Dit betekent dat elke partij – doch ook de mediator – op elk moment het mediationtraject kan beëindigen. Kenmerkend voor mediation is voorts dat partijen niet zijn gebonden aan standpunten en voorstellen die zij tijdens de mediation hebben verkondigd respectievelijk gedaan. Zij zijn alleen gehouden aan (tussentijdse) afspraken die in een door hen getekende overeenkomst zijn vastgelegd.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een overeenkomst tot mediation wordt vastgelegd dat partijen aan derden – inclusief rechters of arbiters – geen mededelingen zullen doen betreffende hetgeen tijdens een mediation is voorgevallen. Partijen en de mediator zijn met andere woorden tot geheimhouding verplicht, zodat ook ingeval een mediation niet tot een voor partijen bevredigende oplossing leidt, tijdens een daaropvolgende procedure geen gebruik of misbruik kan worden gemaakt van hetgeen in de mediation is medegedeeld. Partijen doen afstand van het recht om in rechte hetgeen tijdens de mediation is gebleken als bewijs jegens elkaar te gebruiken.

Hoewel bij handelsgeschillen nog een grote onbekendheid of zelfs weerstand bestaat ten aanzien van mediation als mogelijke weg naar een oplossing van een geschil is gelet op ontwikkelingen in bijvoorbeeld Engeland aannemelijk dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ook in Nederland mediation in de maritieme en verzekeringsrechtpraktijk een plaats zal krijgen. Wij bieden ondersteuning als gekwalificeerd mediator (Master of Dispute Resolution), doch ook ondersteuning in de vorm van begeleiding bij een geschil dat door een andere mediator wordt behandeld (de zgn. mediation advocacy).

Conflicten waarmee wij in het bijzonder ervaring hebben:

  • opleveringsdisputen bij scheepsbouwprojecten;
  • geschillen tussen aandeelhouders onderling of binnen het bestuur van een onderneming; 
  • internationale handelskoop;
  • geschillen in verzekeringsrelaties, tussen verzekerde en verzekeraar, tussen makelaar en verzekeraar en tussen verzekerde en makelaar.

Tijdpad

Naar onze ervaring neemt de slagingskans van een mediation toe wanneer partijen binnen een aantal weken een aantal keren onder begeleiding van een mediator bij elkaar komen. Mediationbijeenkomsten duren gemiddeld 2-3 uur per keer en doorgaans zijn 2 tot 5 bijeenkomsten voldoende om het conflict tot een oplossing te brengen, of vast te stellen dat dit tot de onmogelijkheden behoort. Door deze korte doorlooptijd verliest men ook niet veel tijd voor het geval geen oplossing bereikt wordt en er toch geprocedeerd moet worden.

De kosten

De kosten worden per uur berekend en zijn over het algemeen concurrerend ten opzichte van de advocatuurlijke tarieven die voor een dergelijke zaak aan een partij in rekening zouden worden gebracht. Het is gebruikelijk dat wij een kostenbegroting vooraf geven, zodat partijen tevoren weten wat de mediation zal gaan kosten. In de meeste gevallen betalen partijen ieder de helft van de kosten van de mediator, doch partijen zijn vrij een andere afspraak daarover te maken. deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.